ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย นักศึกษาภาคปกติรหัส 64 ทุกคณะและนักศึกษาภาคปกติรหัส 66T คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าอบรมเตรียมความพร้อม และทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ดังรายละเอียดดังนี้

<<อ่านประกาศ>>