ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

งานจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราลัญกร ปี 2561


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานโครงการ จันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญกร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิอธีอัญเชิญตราพระราชลัญกร ณ อาคาร 19 มหาวิทยลัยราชภัฏเลย
โดยมีนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี หลังจากนั่นขบวนอัญเชิญตราเคลื่อนจากอาคาร 19 ไปตามถนน ผ่านแถวนั่งศึกษาที่ยืนร้องเพลงตลอดขบวนจนเข้าสู่ลานพิธีหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอันเชิญตราพระราชลัญกรขึ้นประจำบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อประกอบพิธี

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี เบิกตราพระราชลัญกร ส่งมอบต่อตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำส่งต่อแก่ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงราชาผู้ทรงธรรม และเพลงมาร์ชมหาวิทยาบัยราชภัฏเลย และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

จากนั่นรับชมวีดีทัศน์ อุดมการณ์ราชภัฏและตราแห่งความภาคภูมิใจ และการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณชุด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณการุณย์จึงมีราชภัฏ พระสถิตย์ในดวงใจราชภัฏเลยตราบนิรันดร์”

หลังพิธีคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับคณะทำงาน และตัวแทนนักศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi