ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

หลังจากนั่นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทำความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมพิธีกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
คลิกชมภาพกิจกรรมจิตอาสา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi