วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,786,666.67 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

(1) ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์
(2) เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์
(3) คุณลักษณะครุภัณฑ์รถยนต์ 6 ล้อ (TOR)
(4) ราคากลาง บก.06