วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย บริจาคโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บริจาคโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ โรงเรียนบ้านหาดคำภีร์ โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทนาลัยราชภัฏเลย เป็นคนมอบให้ นายสมชาย ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคำภีร์ เป็นประธานโรงเรยีนเครือข่ายแก่งจันทร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางวารุณี บัวระภา หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางพิลาศลักษณ์ ฉิมจันทึก ครูระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมเป็นพยาน

โรงเรียนบ้านหาดคำภีร์ ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ บ้านหาดคัมภีร์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 197 คน ครู 16 คน จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมบางชั้น โดยการรวม 4 โรงเรียน ในนามโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์โมเดล มีโรงเรียนบ้านหาดคำภีร์ โรงเรียนบ้านมั่งห้วยทับช้าง โรงเรียนบ้านนาโม้ และโรงเรียนคกเว้า

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi