วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด ครั้งที่ 2/2564

ตามที่ คณะกรรมการบริหารอาคารชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศห้องพักอาคารชุด ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง และประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน จำนวน 1 ห้อง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2564 ณ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้น
คณะกรรมการบริหารอาคารชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พิจารณาผู้ยื่นความประสงค์เข้าพักอาศัยอาคารชุด ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด (ฉบับที่ 2) แล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าพักอาศัยอาคารชุด ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวอัจฉรา หนูใหม่ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
2. นางสาวยุพดี ผ่องศรี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แจ้งยืนยันความประสงค์เข้าพักอาศัยอาคารชุด
ตามแบบฟอร์ม และทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ห้องพักเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมชำระเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิการเข้าพัก

<<อ่านประกาศ>>