ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีนำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะ 3 คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีนำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.10 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีการนำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะของผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ประกอบคณะเทคโนโบยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี

การนำเสนอ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi