ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร นักศึกษา ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคณะผู้บริหาร นักศึกษา เข้าร่วมและรายงานการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา พัฒนาคน และพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานะการณ์โควิค ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงสถานะการณ์โควิค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานการพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในห้วงสถานะการณ์โควิค

ต่อมา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พูดคุยประเด็นวิศวกรสังคมกับกลุ่มผู้นำนักศึกษา และแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาในปัจจุบัน สร้างทัศนะคติในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ และการพัฒนาทักษะคุณสมบัติวิศวกรสังคมกับผู้นำนักศึกษา

การรับการตรวจเยี่ยม ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมต้อนรับและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi