ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,410,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,946,666.67 บาท  (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง จำนวน 20 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง จำนวน 20 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง จำนวน 20 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระ-นาง จำนวน 20 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<