ข่าวประกวดราคา

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,500,000 .- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,556,666 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาท) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่ 10  มกราคม 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 11 มกราคม 2565  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<