ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดบริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงจุดบริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี  (งานพัสดุ) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 487,000.-บาท (สีแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<