ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 4,500 ชุด  ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 607,500 บาท (หกแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 702,000 บาท (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะของชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.เอกสารราคากลาง บก.06  >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<