ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด ครั้งที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัย จึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน (ห้องเดี่ยว) จำนวน 6 ห้อง
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน พนักงานในโรงเรียนสาธิต และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
1.2 ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเคยจัดให้พักอาศัยในอาคารชุดหรือบ้านพักข้าราชการมาก่อน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายให้เสนอเหตุผลเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยเป็นกรณีไป
1.3 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยเกินกว่า 20 กิโลเมตรขึ้นไป กรณีย้ายภูมิลำเนาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
2. กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด
ให้ผู้มีสิทธิยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มกราคม 2565 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3. หลักฐานที่จะนำมายื่นความประสงค์ขอเข้าพัก ดังนี้
3.1 แบบยื่นความประสงค์ขอเข้าพักในอาคารชุด (แบบ 1) จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. งานบริหารงานบุคคลจะตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นความประสงค์และเสนอ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารชุด สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจัดบุคลากรตามหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุด สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักต่อไป
5. ผู้ยื่นความประสงค์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุดจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ ถ้ามีผู้สละสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด จะพิจารณาให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้เข้าพักตามลำดับ

<< อ่านประกาศ>>