ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ประจำปีการศึกษา 2563
การสมัครสอบ

  1. รับสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2563 (ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ)
  2. ผู้สมัครสามารถสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามจำนวนครั้งที่จัดสอบ
  3. กรณีเลือกวันสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้
  4. ชำระค่าสมัคร คนละ 500 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง

<<อ่านประกาศ>>