ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภาวิชาการ 1/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ 1/2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภาวิชาการ 1/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการสภาวิชาการเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

มีวาระการประชุม รับรองการประชุม ครั้งที่ 9/2564 และฟังรายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2565 เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) การพิจารณา (ร่าง) ปฏิบัติกำหนดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากคณะกรรมการสภาวิชาการ

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi