วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

คณะวิทยาการจัดดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สำหรับนักศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สำหรับคณาจารย์และผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการฝึกปฏิบัติการให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ มีการผสมผสานระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทางด้านสายอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการ โดยมี ดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียน 19

และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกชมภาพบรรยากาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi