ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 8/2565 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับรองการประชุม ครั้งที่ 7/2565 และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2565 ผลการดำเนินงานตามนโนบาย ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 รายงานสถานภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565 รายงานผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่องเสนอเพื่อทราบ การพิจารณาคำสั่ง (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภักเลย เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสภาเกี่ยวกับระเบียบและกฏหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 ขออนุมัติจัดดการศึกษาแบบเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในระบบคลังหน่วยกิต ขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา หลักสูตรปราับปรุง พ.ศ. 2565 ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาคนพิการ มหาวิทยาลัราชภัฏเลย ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกาา ปีการศึกษา 2566 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แบบประชมในห้องประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi