วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา
จ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ”

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2565 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.บก.01 ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารวิชญาการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<