ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบและทำลายข้อสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบและทำลายข้อสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา
และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำข้อสอบ-ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ >>คลิกดูรายละเอียด<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำข้อสอบ-ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ >>คลิกดูรายละเอียด<<
3.บก.06 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำข้อสอบ-ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ >>คลิกดูรายละเอียด<<