ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08:30-16:30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีการจัดกิจกรรม การนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

ในพิธีเปิดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนธนาคารออมสินและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณนัยนา ไพบูลย์ รก.ผอภ.10 คุณวิลาสินี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบรายย่อยและองค์กรชุมชน นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ ผอข.เลย ผจส.สาขาเลย ทีมส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน ทีมหน่วยสถาบันการเงินชุมชนภาค 10 คุณกฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย คุณปทิตตา พรหมพุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Application

การดำเนินกิจกรรมเป็นการนำเสนองานของนักศึกษาทั้ง 5 ทีม และคณะกรรมการฯ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย รวมถึงให้ความรู้เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน การจัดทำบัญชีต้นทุน และการเข้าถึงบริการทางการเงิน ตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยวิทยากรจากธนาคารออมสิน ภาค 10

คลิกชมภาพบรรยากาศนำเสนอ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi