เปิดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการ มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “Thermotolerant microorganisms and their application in bioenergy and beverage” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้วคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมงานประชุม นำเสนอปากปล่าวและนำเสนอด้วยโปสเตอร์ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย