ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภาวิชาการ มรภ.เลย ครั้งที่ 7/2563


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดปรชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน พิจารณาการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi