ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการ มรภ.เลย ประชุมคณาจารย์เตรียมแผนงานโครงการเสริมสร้างพลังทางสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัมนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประขำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประขำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับงบประมาณแผ่นดินในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นงบประมาณต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอกจากการผลิตบัณฑิต จำเป็นต้องบูรณาการศาสตร์การเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น การลงพื้นที่ชุมชน แก้ไขปัญหา พัฒนาทักษะวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แต่คณาจารย์ต้องมีกระบวนการจัดการเวลา เพราะต้องให้ความสำคัญกับการสอน การผลิตบัณฑิตเป็นลำดับแรก และแบ่งเวลาไปทำงานเชิงรุกกับชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ในนามผู้จัดการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชารับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกันเสริมสร้างกลไกกระบวนการทำงานสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกันขับเคลื่อน และดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ต่อมาเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประขำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการสัมมนาคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ
คลิกชมภาพบรรยากาศการสัมมนาคณาจารย์คณะครุศาสตร์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi