วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
อาหารว่าง ณ ศูนย์อาหาร 2 หลังอาคารภูคำ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้
1.ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ลำดับที่

รายการ อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน) จำนวน สถานที่ (ล็อคที่)

1

ร้านจำหน่ายอาหาร 3,000 3  ร้าน 5 , 7 และ 10
2 ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000 1  ร้าน

2

2. ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11–17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

<< อ่านประกาศ>>