ข่าวกิจกรรม โครงการ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏเลย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรับฟังผลการดำเนินงานยกระดับ กระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสร้างบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษาในปี 2566

นอกจากนี้ ยังรับฟังกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อีก 4 คณะ ได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ

และรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการทำงานในทุกสาขาอาชีพในอนาคตของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา และห้องปฏิบัติการสาชาวิชาคณิตศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการศิลปะ สาขาวิชาศิลปศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนเดินทางกลับ

คลิกชมวีดีโอภาพข่าว https://www.facebook.com/prdprloei/videos/2129489297229231

คลิกชมภาพ
ภาพรวมวิศวกรสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับองคมนตรี
องคมนตรีชมนิทรรศการวิศวกรสังคม
ถ่ายภาพร่วม
องคมนตรีรับฟังการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา
องคมนตรีพบผู้นำนักศึกษา
องคมนตรีตรวจเยี่ยมสาขาวิชาศึกษาปฐมวัย
องคมนตรีตรวจเยี่ยมสาขาวิชาการประถมศึกษา
องคมนตรีตรวจเยี่ยมสาขาวิชาคณิตศาสตร์
องคมนตรีตรวจเยี่ยมสาขาวิชาศิลปศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi