วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดอบรมหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคมสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคมสำหรับผู้นำศึกษาและนักศึกษาทั่วไป โครงการย่อยโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตรทักษะวิศวกรสังคมสำหรับผู้นำศึกษาและนักศึกษาทั่วไป โครงการย่อยโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาทนักศึกษาให้มีสติ รู้จักวิเคราะห์แยกแยะปัญหา ใช้หลักเหตุผลมากกว่าความรู้สึก จะเกิดปัญญา ในการพัฒนาตนเองและชุมชน

นายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำในการขับเคลื่อนทักษะวิศวกรสังคมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ 4 ประการ ทักษะการสร้างการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรม หัวใจหลักของวิศวกรสังคม ผู้นำนักศึกษาสามรถปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาวิศวกรสังคม สร้างเครื่อข่ายวิศวกรสังคมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้ มีผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ชมรม ชุมนุม และนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565

คลิกชมภาการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi