สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรแก่บุคลากรสำนัก

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. กองกลางสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก มีนางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานการจัดโครงการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดการแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม เป็นบุคลากรในหน่วยงานกองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน จำนวน 24 คน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง เป็นวิทยากรอบรม

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย