ไม่มีหมวดหมู่

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานทางวิชาการหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

<< อ่านประกาศ>>

<< 1.-ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการ>>
<< 2.-หนังสือรับรองของคณะ>>
<< 3.-แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์>>