ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย บันทึกข้อตกลงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ กับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ จังหวัดเลย บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขาเลย

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดเลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ จังหวัดเลย มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้ลงนาม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม นายจามิกร ขจรเฉลิมศักดิ์ ผู้จัดการบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ลงนาม และนายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน เป็นผู้ลงนาม

วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือความต้องการด้านวิจัยและวิชาการอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยงานนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานผู้ดำเนินงานวิจัย และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ต้องบูรณาการความร่วมมือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมของชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดเป็นรูปธรรม

มีพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมเป็นพยานในพิธี

คลิกชมภาพพิธีลงนาม
มอบของที่ระลึกผู้ร่วมบันทึกข้อตกลง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi