วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวกิจกรรม โครงการ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น มรภ.เลย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่น การการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.35 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.ปริชญ์ สุคันธศรี ผบ.มทบ. 28 ค่ายศรีสองรัก พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ สนามบินจังหวัดเลย

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 8 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 13.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน และชมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเยี่ยมแปลงสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เวลา 14.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับและสรุปเกี่ยวจังหวัดเลย รองศาสตร์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ บรรยายสรุปการบริการจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับการพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา 16.00 น. การถอดบทเรียนการผจญภัยด้วยทักษะวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านแมคคาเดเมียและจากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และโครงการสร้างวิศวกรสังคมเพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย และพบผู้แทนนักศึกษา

คลิกชมภาพ ต้อนรับที่สนามบิน ลงพื้นที่ชมโครงการ องคมนตรีพบผู้ร่วมโครงการ ชมผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิต ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi