ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดการประชุม

การประชุม มีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก วิทยาการ บรรยาหลักการวิเคราะห์ SWOT ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 กิจกรรมทบทวนเรียนรู้ มหาวิทยลาัยราชภัฏเลย ในช่วงระยะ 3 ปี ย้อนหลัง มองภาพอนาคต การวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และประเด็นแผนปฏิบัติราชการต่างๆ ในระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย และสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT

กิจกรรมแบ่งกลุ่มกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤิทธิ์ที่สำคัญ ตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ

การประชุมจัดภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

คลิกชมพิธีเปิด
คลิกชมบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi