ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ นศ. สาขาวิชานิติศาสตร์ ในการประกอบอาชีพนักกฏหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ในการประกอบอาชีพนักกฏหมาย
อาจารย์เยาวภา  กองเกตุ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิตศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม  มาบรรยาย ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประเทศ และ รองศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธุ์  บรรยายในหัวข้อเทคนิคการเรียนกฏหมายให้ประสบความสำเร็จ แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนให้มีความเข้าใจในการเรียนวิชากฏหมายและนำไปปรับใช้ในการเรียนตลอดจนเป็นแนวทางในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยการอบรม จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

คลิกอ่านกำหนดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi