ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อกรรมการสรรหา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะต่อกรรมการสรรหาคณบดี และคณาจารย์ บุคลากรแต่ละคณะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภักเลย ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรายศ หล้าหา นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ตามลำดับต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คนละไม่เกิน 10 นาที โดยไม่มีการซักถาม

จากนั่น ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ จันทระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ตามลำดับต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คนละไม่เกิน 10 นาที โดยไม่มีการซักถาม

ต่อมา ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพัชร์ จิตพิไล นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ตามลำดับต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนละไม่เกิน 10 นาที โดยไม่มีการซักถาม

และลำดับสุดท้าย ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ตามลำดับต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คนละไม่เกิน 10 นาที โดยไม่มีการซักถาม

การนำเสนอแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี มี รองศาสตราจารย์สมเจนต์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.สรินทร คุ้มเขต กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกรรมการผู้แทนคณาจารย์แต่ละคณะ เป็นกรรมการสรรหา และคณาจารย์และบุคลากร แต่ละคณะ จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi