วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ในที่ประชุมมีเรื่องประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องรับรองการประชุม และเรื่องสื่บเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ในเรื่องเสนอเพื่อทราบ รับฟังรายงานงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2565

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติให้ปริญญาตรี การขออนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ… การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ… การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi