ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นหนึ่ง

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค้นกาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นหนึ่ง ภายใต้โครงการยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถื่นสู่การเป็น Soft Power ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนสังคมดิจิทัล โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักศิลปะและวุฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค้นกาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นหนึ่ง ภายใต้โครงการยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถื่นสู่การเป็น Soft Power ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนสังคมดิจิทัล โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทณ วัชรชิโนรส ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ เกิดจากแนวคิดในการเสริมสร้างทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การค้นหาอัตลักษณ์ เพื่อยกระดับศิลปวัฒรธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด ทักษะการปฏิบัติการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน เป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจโดยมีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นรากฐาน

การอบรมมีอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi