ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.15 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชการ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงาน

การวิจัย เป็นภารกิจหลักสำคัญของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บทบาทการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับภาคการผลิต และอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำให้สามารถยกระดับมูลค่าการผลิตแบบเดิม ให้เกิดคุณค่าเพิ่ม และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อสร้างรากฐานภาคการผลิต และการบริการให้เข้มแข็ง พร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจมูลค่าสูงของชุมชน” หรือ Area-based Research to Strengthen the Community’s High Value Economy Conference 2023 ขึ้น เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว และ 5) กลุ่มวิศวกรรม และอุตสาหกรรม มีรูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

การประชุมจัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการประชุมแบบ Teleconference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่กันคนละสถานที่โดยอาจอยู่ต่างเมืองหรือต่างประเทศก็ได้ แต่สามารถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้โดยใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi