วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย ประตู และรั้วศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย ประตู และรั้วศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น    จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้     เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000.- บาท  (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

  1. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
  2. มหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
  3. ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย ประตู และรั้วศูนย์ขก  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้าย ประตู และรั้วศูนย์ขก  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<