ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดโครงการบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด และอาจารย์วรรณวิศา ชัชวาลย์ ในนามของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานการจัดโครงการ

อาจารย์วรรณวิศา ชัชวาลย์ ในนามของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่าโครงการบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up เป็นโครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำธุรกิจให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) มีทักษะในการจัดทําโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) การจัดทําแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น 5 คณะ รวมทั้งสิ้น 150 คน จาก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 เป็นการจุดประกายความคิด และเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย เฟ้นหานักศึกษาที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทำธุรกิจ และได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

การอบรม มีกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแรงบันดาลใจและการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการนำเสนอโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas เพื่อคัดเลือกสุดยอดโมเดลธุรกิจที่มีความเป็นไปได้จำนวน 15 ทีม เพื่อพัฒนาต่อยอดเชิงลึก (Boot Camp) รับสิ่งสนับสนุนจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 5 ทีม และทีมที่ได้รับรางวัล ลำดับที่ 1 – 3 จะเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเชิงลึก (UBI) เข้ารับการ Screening เป็นผู้ประกอบการในระดับ Pre-Incubation และ Start up Companies ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

โครงการจัดระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการจัดโครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi