ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธก.มรภ.เลย ประชุมชี้แจงและลงนามในสัญญานักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมชี้แจงและลงนามในสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมชี้แจงและลงนามในสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้โอวาทแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิค-19 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ จากนั่นอธิการบดีได้ลงนามในสัญญารับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และร่วมบันทึกภาพกับนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดกรองของ กสศ. จำนวน 33 คน จาก 8 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี จังหวัดเลย จำนวน 12 คน จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 คน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 คน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 คน จังหวัดบุรีรัมย์ 2 คน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 คน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 คน และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 คน

นักศึกษาทั้ง 33 คน ได้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ปกครองมาร่วมทำสัญญารับทุน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงนามเป็นผู้ให้ทุนในสัญญาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกาาจะได้รับทุนเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดหลักสูตร 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ระบุไว้ในสัญญา เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในภูมิลำเนาของนักศึกาาที่รับทุน และต้องปฏิบัตืงานในโรงเรียนที่บรรจุอย่างน้อย 6 ปี

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi