ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคางานปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร. ๙ และ ร. ๑๐ และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคางานปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร. ๙ และ ร. ๑๐ และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,213,000 บาท  (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 16  สิงหาคม 2565 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ผู้ยื่นข้อเสนอ  ต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร. ๙ และ ร. ๑๐ ฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร. ๙ และ ร. ๑๐ ฯ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<