ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการให้บริการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ http://sab.lru.ac.th/reserve ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน

<< อ่านประกาศ>>