ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรภาพทางกาย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรภาพทางกาย ตามประกาศลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565

เนื่องจาก  เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<