ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดโครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน (Knowledge Management : KM) การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน (Knowledge Management : KM) การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

นายประดับพงษ์ บรรพลา หัวหน้างานงบประมาณและติดตามงบประมาณ  ประจำกองนโยบายและแผน  ในนามของผู้จัดโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,841,700 บาท  ซึ่งได้รับจัดสรรต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา  เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้แผนงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ความตระหนักและเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายมติคณะรัฐมนตรี และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพโครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi