ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มรภ.เลย ครั้งที่ 4/2565

งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2565 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส เป็นประธานการประชุม

มีวาระการประชุมเพื่อทราบ การสรรหาบุคลากรของงานตรวจสอบภายในแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง ผลการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สอบทานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) สอบทานกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมในห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi