ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงานจ้างและครุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงานจ้างและศรุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหาพัสดุโปร่งใสปลอดการทุจริต เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนกาป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาให้การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสปลอดการทุจริต ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562 ณ อุ่นรักรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi