ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมสร้างเครือข่ายครูแนะแนว 2561

ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเครื่อข่ายครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2561  สร้างเครือข่ายครูแนะแนวข้อมูลรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวถึงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการตัดการศึกษาและผลิตครู ปีที่ผ่านมานักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถสอบบรรจุครูได้มากติด 1 ใน 10 ของประเทศ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งทางด้านสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาโดยการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ พร้อมทั้งในด้านทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภักเลย มีทุนการศึกษามากมายให้นักศึกษาเลือกขอรับทุนตามคุณสมับติ และมหาวิทยาลัยยังมีทุนทำงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในมหาวิทยาลัย และเรียนหนังสือไปด้วยระหว่างเรียน รวมถึงยังมีทุนกู็ยืมให้ด้วย

ด้านอาคารเรียน มีห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาฝึกทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ ดนตรี ภาษา คอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อสร้างสนามกีฬาครบวงจรให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายมีสนามกีฬาฟุตบอล บาวสเก็ตบอล สระว่ายน้ำ และมีลู่วิ่งยางให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาวิ่งออกกำลังกาย
หลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการแนะนำหลักสูตรและสาขาวิชา จากคณบดีแต่ละคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจนต์ ดวงพิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินพิธีการ และเปิดโอกาสให้อาจารย์แนะแนวสอบถามถึงประเด็นที่สงสัย ร่วมถึงตลอดการประชุม มีการจับและมอบรางวัลแก่ครูแนะแนวที่เข้าร่วมประชุมเครือข่าย และร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน  ณ ห้องประชุมเชียงคานฮิลส์รัสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi