ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อบรมพัฒนานักวิจัย จริยธรรมกับการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย มีกาารกำหนดพันธกิจหลักด้านวิจัย และดนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยชัดเจน และให้การวิจัยเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน การตีพิมพ์ผลงาน และเพื่อป้องกันสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย แต่การศึกษาวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์หรือการสำรวจ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่ออาสาสมัครทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ ที่ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบเสมอ ผู้ทำการวิจัยต้องปกป้องชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัย การอบรมครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การวิจัยได้รับเกีตรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุพรัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรอบรม

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi