วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

เปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษาระดับภูมิภาค

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่าย การศึกษาครูระดับภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่าย การศึกษาครูระดับภูมิภาค โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานกล่าวเปิด มี รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และ Mr Patrick Schmutz ประธานมูลนิธิ Blooming Juniper Foundation กล่าวขอบคุณ และมอบหุ่นยนต์แก่ โรงเรียน 25 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่าเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับมูลนิธิ Blooming Juniper Foundationดำเนินการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการหุ่นยนต์ และพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีตรรกะในการคิดผ่านโครงสร้างและคำสั่งในอุปกรณ์หุ่นยนต์ สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะทางการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีการจัดอบรม 2 ระดับ ระดับขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 65 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน และ ระดับขั้นสูง จำนวน 2 รุ่น ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม 48 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าอบรม 74 คน

แยกโรงเรียนตามภาคต่างๆ เป็นโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจังหวัดกาฬสินธิ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว และอุบลราชธานี โรงเรียนภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โรงเรียนภาคตะวันออก จากจังหวัดชลบุรี ตลาด รวม 25 จังหวัด

การฝึกอบรมจัด ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 คณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ เปิดโครงการ มอบของที่ระลึก มอบหุ่นยนต์ การฝึกอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi