ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังนี้
1. อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
2. นักศึกษาตามรายชื่อที่ผ่านการอบรม 12 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนกิจกรรม (Token key)
3. นักศึกษากลุ่มผ่านเกณฑ์แล้ว จะได้รับคะแนนกิจกรรม (Token key) พร้อมกับนักศึกษา ที่ผ่านการอบรม
4. ตารางกำหนดการ รายชื่อนักศึกษาและห้องอบรม
5. ระหว่างอบรม ผู้ดูแลการอบรมจะตรวจสอบการเข้าอบรม โดยให้นักศึกษาลงทะเบียน เข้าอบรมวันละ 2 รอบ (เช้า – บ่าย) ตามลิงค์ที่ผู้ดูแลจะส่งให้ในห้องอบรม

<< อ่านประกาศ>>