ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดประชุมเครือข่ายครูแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป้นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับครูแนะแนวที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมจากสถานศึกษาในจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมด้านจิตวิทยาจากคณะก่อนช่วงเย็นมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมีการจับฉลากมอบรางวัล โรงแรมอุ่นรักริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 18 พฤษจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ มีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และครูแนะแนว เข้าร่วมประชุม

การประชุมเครือข่ายครูแนะแนว แจงหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปรับปรุง พัฒนา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และการใช้บัณฑิตในอนาคต ทั้งด้านหลักวิชาการ จิตใจ ของผู้เรียน ร่วมถึงกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งภายในและภายนอก สภาพแวดล้อวภายในมหาวิทยาลัยราชภักเลยจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีทั่ง 5 คณะ รวมถึงเปิดให้ครูแนะแนวสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัย ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในการนำมาปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา พรหมเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแก่ครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง โดย วันที่ 17 กิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์เครือข่ายครูแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประชุมชี้แจงสาขา หลักสูตร แนวทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ครูแนะแนว รับทราบแนวทาง นโยบาย การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และมีโควต้าพิเศษ และทุนการศึกษา ให้ครูแนะแนวนำไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ตลอดการประชุมมีการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและจับฉลากลุ้นโชครับของรางวัลแก่ครูแนะแนว

การประชุมครั้งนี้มีครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ จากจังหวัดเเข้าร่วม 31 แห่ง จากจังหวัดเเข้าร่วม 31 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู 10 แห่ง จังหวัดหนองคาย 6 แห่ง จังหวัดชัยภูมิ 16 แห่ง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง และจังหวัดขอนแก่น 43 แห่ง รวม 107 แห่ง เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขงรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 5 งานเลี้ยงต้อนรับ

คลิกชมภาพกิจกรรมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
การลงทะเบียน พิธีเปิดการประชุม ถ่ายภาพที่ระลึก อธิการบดีมอบรางวัล ประชุมแนะนำหลักสูตร มอบรางวัลครูแนะแนว
คณะครุศาสตร์มอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบรางวัล คณะวิทยาการจัดการมอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรางวัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบรางวัล
อธิการบดีลุ้นโชคมอบรางวัล อธิการบดีกล่าวปิดการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi